machacek@model-rc.cz +420 603 251 257

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu model-rc.cz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád

Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu Model-rc.cz. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu Model-rc.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Pro koho je určen tento reklamační řád

Reklamační řád je určen Kupujícím - spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

Co je to vada Zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených výše.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

 a) u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
 b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním
 c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 d) v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 e) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 f) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Na co má Kupující - spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

 a) pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží), nebo
 b) pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),
 c) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 d) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. vadná kapota na RC autě, které je jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

Bezplatné odstranění vady Zboží

Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

 a) není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,
 b) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 c) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených výše, ale

 a) Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo
 b) Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo
 c) zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

JAK RELAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

Reklamace (oznámení) vad Zboží

Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího machacek@model-rc.cz, nebo telefonicky na číslo +420 603 251 257. Dalšími možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu sídla společnosti.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo), ideálně na standardním reklamačním listě - formulář Reklamační list. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace Prodávajícím

Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu.

O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 b) důvody reklamace;
 c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
 d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);
 f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Kontaktujte nás

Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na telefonní číslo +420 603 251 257 nebo e-mail machacek@model-rc.cz, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Mgr. Jiří Macháček
Model-rc.cz

K Vidouši 1319
273 51  Unhošť

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně.

Lhůta vyřízení reklamace

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Lhůta se začíná počítat od následujícího dne po doručení reklamovaného zboží prodejci.

Lhůta končí vyřízením reklamace (doručením reklamovaného zboží zákazníkovi).

Převzetí reklamovaného zboží

Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte.

 

 

Tento reklamační řád je platný od 12. 10. 2015.

+420 603 251 257