machacek@model-rc.cz +420 603 251 257

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající

Internetový obchod Model-rc.cz je provozován právnickou osobou Mindful Solution s.r.o. zastoupenou jednatelem Mgr. Jiřím Macháčkem, se sídlem K Vidouši 1319,     
273 51 Unhošť, IČ: 08100195

Kontaktní údaje Prodávajícího:

- adresa pro doručování: Model-rc.cz, Mgr. Jiří Macháček, K Vidouši 1319, 273 51  Unhošť
- elektronická adresa: machacek@model-rc.cz
- telefon: +420 603 251 257

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny VOP nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

Možnost archivace Obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu http://www.model-rc.cz/?clanek=obchodni-podminkyObchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. 

Definice a výklad pojmů

- Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) http://www.model-rc.cz/, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;
- Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;
- Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);
- Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;
- Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
- Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Model-rc.cz, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;
- Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;
- Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, Mgr. Jiří Macháček;
- Registrace – vyplnění registračního formuláře v rámci Objednávky
- Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu;

Registrace zákazníka

K registraci je nutné zadat všechny povinné kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa i kontaktní email a telefonní číslo).  Dále také heslo, které slouží k opětovnému přihlášení k účtu. Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit.

Pro závazné vytvoření objednávky registrace není nutná, avšak každý registrovaný zákazník má následující výhody:

automatická sleva 2%;
sledování průběhu vyřizování objednávky;
náhled do seznamu všech vytvořených objednávek;
snadné a rychlé vytvoření objednávky (není třeba vyplňovat veškeré kontaktní údaje);
získávání informací o aktuálních akcích, slevách, novinkách a speciálních nabídkách.

NABÍDKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídka Zboží

Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v nadpisu DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek.

Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

V případě zájmu o nabízené Zboží je prostřednictvím kliknutí Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje.

Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jednak jako ceny bez DPH a zároveň jako ceny včetně DPH.

Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající umožňuje Kupujícímu uvést v Objednávce (v poznámce) i požadavek dodání náhradního Zboží, a to pro případ, že původně požadované Zboží nebude mít Prodávající v dané době na skladě.

Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

Automatizovaný systém Prodávajícího neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího.

Automatizované potvrzení doručení Objednávky Prodávajícím není přijetím (akceptací) návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Kupujícímu na jím zaslanou e-mailovou adresu doručeno závazné přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího. Prodávající si tak vyhrazuje právo odmítnout Objednávku, mimo jiné z důvodu nedostupnosti Zboží nebo výrazné změny ceny Zboží.  Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou, jak při uzavírání běžné Kupní smlouvy, tak při sjednávání individuálních podmínek Kupní smlouvy. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklé množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

V případě, že Kupující objedná úpravy Zboží na míru, nebo je Zbožím věc, která má být teprve vyrobena ve smyslu § 2086 odst. 1 Občanského zákoníku, je Prodávající oprávněn vyžadovat platbu předem ve výši 50% z předpokládané kupní ceny stanovené odhadem. Pokud Kupující neakceptuje uvedenou podmínku, je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít.

Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Prodávajícím a k uzavření Kupní smlouvy.

Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitá část Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Prodávajícím, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), při osobním odběru platba kartou nebo v hotovosti. Bližší informace o Prodávajícím nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny zde: http://www.model-rc.cz/?clanek=doprava-a-platby. Prodávající může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

DODÁNÍ ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Termín dodání

Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Prodávající Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Nemá-li Prodávající Zboží na skladě, předá Zboží k přepravě nejpozději do dvou pracovních dnů, v období vánočních a velikonočních svátků do tří pracovních dnů, od jeho převzetí od výrobce nebo jiného dodavatele. Prodávající informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Prodávající sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

Dostupnost zboží a osobní odběr

Veškeré zboží, které vidíte na našem e-shopu, rozdělujeme do 3 kategorií:

1)    Zboží, které je skladem – z důvodu omezené kapacity a širokého množství zboží držíme skladem pouze určité modely a náhradní díly. Před návštěvou našeho sídla Vám doporučujeme ujistit se, že zboží, o které máte zájem, je opravdu skladem!

2)    U produktu je uvedena informace o dostupnosti – SKLADEM – znamená to, že zboží je v externím skladu našeho dodavatele a obratem ho pro Vás objednáváme.

3)    U produktu je políčko REZERVUJ; uvedena dostupnost: zboží není skladem, o termínu dodání vás budeme informovat telefonicky. Dodavatel nemá zboží v současné chvíli k dispozici, ale v průběhu dnů, týdnů, měsíců může naskladnit. V případě zaslání objednávky s takovým označením Vám zajistíme okamžité kontaktování a informování o naskladnění Vámi vybraného zboží. Je poté pouze na Vás, zda si budete přát zboží zaslat.

Způsob dodání a náklady přepravy

Při objednávce v rámci ČR, jejíž hodnota je více než 2 000 Kč, je doprava prostřednictvím PPL ZDARMA. Doprava prostřednictvím České pošty je ZDARMA při objednávce nad 5 000 Kč.

Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Prodávající splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

DOBÍRKA

Česká pošta - Balík Do ruky 145 Kč (nad 5 000 Kč zdarma), doba doručení: 1-2 pracovní dny. Zásilku platíte pošťákovi při převzetí.

Česká pošta - Balík Na poštu 145 Kč (nad 5 000 Kč zdarma), doba doručení: 1-2 pracovní dny. Zásilku si můžete vyzvednout na příslušné poště, platíte při jejím převzetí.

PPL PARCEL CZ 110 Kč (nad 2 000 Kč zdarma), doba doručení:1-2 pracovní dny (sobotní doručení dostupné od října 2015). Platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky platbou v hotovosti nebo platební kartou.

PPL PARCEL SK 200 Kč, doba doručení balíku během 2 – 3 dnů včetně soboty (sobotní doručení dostupné od října 2015). Platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky platbou v hotovosti nebo platební kartou.

PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET

Po přijetí a zkontrolování objednávky Vám budou na e-mailovou adresu odeslány podklady k platbě. Vzhledem k bankovním převodům může připsání trvat 1-3 pracovní dny. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, expedujeme Vaši zásilku.

Bankovní spojení:
Fio Banka
Adresa: 
Číslo účtu: 2801622001/2010

Česká pošta - Balík Do ruky 125 Kč (nad 5 000 Kč zdarma), doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.

Česká pošta - Balík Na poštu 125 Kč (nad 5 000 Kč zdarma), doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky na příslušné poště už nic neplatíte.

PPL PARCEL CZ 90 Kč (nad 2 000 Kč zdarma), doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.

PPL PARCEL SK 180 Kč, doba doručení: 1-2 pracovní dny od připsání platby na náš účet. Platíte předem platebním převodem, při převzetí zásilky už nic neplatíte.

Osobní odběr

Rádi Vás uvítáme osobně v našem sídle firmy. 

Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Prodávající sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

Splátkový prodej

Podmínky nákupu na splátky ESSOX

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o.

Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. 

Výhody úvěru:

• Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
• Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
• Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
• Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
• Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

A. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích

1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd. 

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.

4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne.  (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX. 

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

B. Kdo může o úvěr žádat:

• Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
    - zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
    - důchodce – invalidní nebo starobní
    - mateřská / rodičovská dovolená
    - fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce


• Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

• platný Občanský průkaz
• druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny 

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

• Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)
• Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
• Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku
• OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
• Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání 

D. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby. 

varianta EXTRA:

• vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
• pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
• pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
• pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
• pojištění pro případ smrti pojištěného

varianta KLASIK:

• vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
• pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
• pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
• pojištění pro případ smrti pojištěného

varianta SENIOR OPTION:

• vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
• pojištění pro případ smrti pojištěného

E. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

Společnost ....... vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb.

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

---- 

 Cenová garance - Garance nejnižší ceny

Snažíme se maximálně vycházet vstříc našim zákazníkům, a proto Vám nabízíme službu Garance nejnižší ceny!

Pokud Vás nadchl náš e-shop, ale rozhodující je pro vás vyhledaná nižší cena u konkurence, rádi Vám vyjdeme vstříc a prodáme zboží za stejnou cenu.

Jak postupovat pro získání nejnižší ceny:
Pokud si nejste jisti, jestli podmínky cenové garance budou platit u vybraného zboží, kontaktujte nás na e-mail
machacek@model-rc.cz. Do e-mailu vložte odkaz na zboží nebo bližší informace o zboží (tj. typ zboží, konkurenční nižší cenu, prodejce). Tyto informace ověříme a následně Vás budeme informovat o skutečnostech.

Nebo můžete přímo do poznámky v procesu objednávky vložit odkaz levnějšího produktu. My vámi zaslané informace prozkoumáme, a bude-li vše v pořádku, získáte vámi objednaný produkt za nižší cenu.

Podmínky pro uplatnění:

Musí být přesně identifikovaný konkurenční obchod s uvedeným zbožím (sídlo v ČR)
- Musí se jednat o zcela shodné zboží, které je skladem
- Odkaz na obchodníka musí být uvedený v poznámce u objednávky nebo oznámen prostřednictvím mailu okamžitě po odeslání objednávky
- V případě objednávky více položek zboží lze cenovou garanci uplatňovat pouze na položku (položky) z jednoho obchodu - není možné uplatňovat nižší cenu na každou položku zvlášť, tj. každou položku v jiném obchodu

Věrohodnost odkazu posuzujeme my a vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí cenové garance, pokud by její poskytnutí mělo za následek prodej pod nákupní cenou.

 Dárkové poukázky

U nás si můžete zakoupit dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč, 10000 Kč a 15000 Kč.

Poukaz bude vytištěn na barevném papíře a zaslán na Vámi uvedenou adresu. Nezapomeňte do poznámky při vytvoření objednávky uvést jméno a příjmení obdarovaného, případně jméno společnosti, nebo text, který bude uveden na poukázce.

Na nákup poukázky nelze uplatnit žádné slevy z původní ceny. Dárkové poukázky lze uplatnit pouze pro nákup zboží z naší nabídky, není možné je vyměnit za peníze. V případě vrácení zboží, na které byl použit dárkový poukaz, si zákazník vybere zboží jiné. Peníze se v žádném případě nevrací.

Balení dárků

Zboží zakoupené v našem e-shopu Vám zabalíme do balicího papíru zdobeného barevnou mašlí, včetně dalších doplňků uvedených níže.

Akční cena pro rok 2015 je 69,- Kč/ks!

Služba obsahuje:
Zabalení dárku
1x vánoční blahopřání (velikost A5)
1x obálka (velikost A5)
3x jmenovka (velikost A7)
Barevná mašle na dárku

Jak objednat dárkové balení?

V procesu objednávky (2. Dodací údaje) naleznete pole - Poznámky k objednávce, kde prosím napište text DÁRKOVÉ BALENÍ.

Pro lepší výběr balicího papíru doporučujeme připsat věk obdarovaného. Je to proto, aby například dědeček nedostal dárek zabalený do motivu se sněhuláky!

Pokud budete mít v objednávce více kusů zboží, které chcete jednotlivě zabalit, tak to prosím upřesněte v poznámce v procesu objednávky nebo nás neváhejte kontaktovat.

Při vrácení zboží do 14 dnů, které bylo u nás zabalené, se nevrací částka za jeho zabalení.

Přechod nebezpečí škody na Zboží

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

Prohlídka Zboží Kupujícím

Kupující je povinen prohlédnout Zboží a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Zjevné vady a vady množství je Kupující povinen reklamovat nejpozději do 48 hodin od převzetí Zboží.

Kupující je povinen informovat Prodávajícího o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.

Bezplatná výměna Zboží

Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili Zboží, ale nevyhovuje jim např. barva, bezplatnou výměnu tohoto Zboží, ačkoliv je Zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

a) předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,
b) doručení bezvadného Zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím,
c) společně se Zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení - formulář Výměna zboží do 14 dnů, do které Kupující uvede zejména své kontaktní údaje, číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii), jasně formulovanou žádost o výměnu Zboží.

Bezplatná výměna Zboží je možná pouze v rámci jednoho druhu, tzn. výměna kus za kus. Prodávající negarantuje, že bude mít k dispozici vhodné Zboží k výměně dle požadavků Kupujícího.

Bezplatná výměna Zboží je možná pouze u Zboží zasílaného zásilkovou službou v rámci České republiky, nevztahuje se na Zboží doručené  mimo území České republiky, popř. odebrané v rámci tzv. osobního odběru na provozovně Prodávajícího. V případě první výměny Zboží neúčtuje Prodávající poštovné, v případě druhé výměny učiněné v rámci jedné Objednávky je Prodávající oprávněn účtovat si poštovné.

Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za dražší Zboží, je dražší Zboží zasláno Prodávajícím na dobírku; Kupující bere na vědomí, že mu bude účtováno doběrečné v obvyklé výši (50,-Kč). Kupující je oprávněn požadovat úhradu doplatku bezhotovostním převodem na účet, který uvede v písemné žádosti o výměnu Zboží.

Požaduje-li Kupující výměnu Zboží za levnější Zboží, je přeplatek převeden na bankovní účet Kupujícího. Nevyhovuje-li Kupujícímu toto řešení, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a zakoupit si levnější Zboží na základě samostatné Kupní smlouvy (tzn., nejedná se o výměnu Zboží).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem

Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo
b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo
c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy je písemné odstoupení - formulář Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů , odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

a) pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;
b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;
d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese pro doručování. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Prodávajícímu dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to

a) bezhotovostně připsáním na účet, ze kterého Kupující uhradil kupní cenu Zboží, popř. na jiný účet, který sdělí Prodávajícímu v odstoupení.

Prodávající však bez ohledu na uvedenou lhůtu není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s Obchodními podmínkami, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídajícím nákladům Prodávajícího související s přijetím vráceného Zboží (balné).

Poskytnul-li společně se Zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

Ujednání výše uvedených odstavců se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Prodávající nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Prodávajícím a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Prodávající ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

Reklamace

Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího.

Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu.

Další postup reklamace a povinnosti Prodávajícího při vyřizování reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: http://www.model-rc.cz/?clanek=reklamacni-rad

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Osobní údaje

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Kupující – podnikatel je oprávněn zadávat při vyplňování Objednávky, při Registraci popř. pozdějších změnách registračních údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (především zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.

Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Zboží a komunikace s Kupujícím. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu trvání Registrace Kupujícího resp. po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení, jinak po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

Prodávající neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících.

Zasílání obchodních sdělení

Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Prodávající oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Kupní smlouvy.

Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

Způsob vyřizování stížnosti Kupujících

Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/ . Na zde uvedené adrese nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Kupující podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/

Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

Model-rc.cz si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Právní vymahatelnost slev je vyloučena.

Možnost mimosoudního řešení sporů

V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

+420 603 251 257